Dezbatere Statut Liga Navală Română.
Mod de dezbatere – prin comentariu la fiecare articol, click pe numar articol.
Data incheiere dezbatere – 23 iunie 2022
Data supunere la vot adunare generala LNR 25 iunie 2022
Participă la dezbatere – toti membrii LNR cu cont pe site.

Statut – Dezbatere

1. Liga Navală Română este asociația de promovare a Marinei Române. Persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, Liga Navală Română desfășoară activități de interes public, fiind recunoscută ca asociație de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1236/10 octombrie 2007.

2. Scopul asociației este cultivarea în rândul populației și, în special în rândul tinerilor, a atașamentului față de marină și activitățile marinărești, popularizarea Marinei Române și a tradițiilor sale, dezvoltarea culturii marinărești, conservarea patrimoniului maritim, protecția mediului în apele navigabile.

3. Liga Navală Română militează pentru dezvoltarea potențialului naval al României, pentru menținerea unei flote militare capabile să asigure capacitatea de apărare a țării, pentru o Gardă de Coastă capabilă să asigure atât protecția litoralului maritim al României cât și siguranța căilor navigabile interioare, pentru existența unei flote maritime și fluviale care să pună în valoare potențialul de transport al țării și expertiza românească, resursa umană specializată a României.

4. Pentru atingerea scopului său, Liga Navală Română are în atenție următoarele obiective:
a) contribuie la consolidarea politicii naționale în domeniile relevante;
b) promovează Marina Română, tradițiile și valorile acesteia, sectoarele de activitate în strânsă legătură cu marea si meseria de marinar;
c) militează pentru un sistem de învățământ de marină de calitate, în concordanță cu realitățile profesionale ale prezentului, care să pună în valoare expertiza și resursa umană românească din domeniu;
d) militează activ pentru conservarea moștenirii maritime a României.
e) informează societatea civilă despre rolul marinei, al transportului naval și rolul acestora în dezvoltarea întregii societăți.

5. Activitatea Ligii Navale Române este pe termen nedeterminat.
Sediul Central al Ligii Navale Române este în municipiul Constanța, Incintă port Constanța, Clădire Administrativă P+1, poarta 2, cod 900900.

6. (1) Există următoarele categorii de membri cu drept de vot ai Ligii Navale Române:
a) membru, persoană fizică;
b) membru asociat, persoană juridică;
(2) Evidența tuturor categoriilor de membri ai Ligii Navale Române se va ține nominal, într-un registru special.

CAPITOLUL II.

7. (1) Poate deveni membru activ, cu drept de vot, al Ligii Navale Române:
a) orice persoană fizică, cetățean român, indiferent de naționalitate, apartenență politică, sex, care a împlinit vârsta de 18 ani, aderă la programul și statutul Ligii si depune un formular de înscriere în acest sens și plătește cotizația stabilită;
b) orice persoană juridică din România care aderă la programul și statutul Ligii, depune un formular de înscriere în acest sens și plătește cotizația stabilită.
(2) Formularul de înscriere în Liga Navală Română se poate depune la:
a) orice filială a Ligii Navale Române care are personalitate juridică, în cazul membrilor la nivel local/regional;
b) secretariatul Consiliului Director Național, în cazul membrilor la nivel național sau al persoanelor care domiciliază în localități în care nu există filiale cu personalitate juridică sau care, dintr-un motiv sau altul, nu activează în cadrul filialei din zona de reședință.
(3) Primirea noilor membri este aprobată în ședința Consiliului Director Național sau a Consiliului Director al filialei (sucursalei), după caz.

8. Membrii Ligii Navale Române au următoarele drepturi:
a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere la nivel local și național;
b) să poarte însemnele Ligii Navale Române;
c) să participe la activitățile organizate de Liga Navală Română;
d) să contribuie cu articole la publicațiile Ligii Navale Române;
e) Să folosească documentația existentă în cadrul bibliotecii Ligii și a filialelor.

9. Membrii Ligii Navale Române au următoarele îndatoriri:
a) să cunoască și să respecte prevederile statutului și regulamentului Ligii Navale Române;
b) să militeze activ pentru misiunea și obiectivele Ligii Navale Române, pentru atragerea de noi membri, pentru atragerea de fonduri;
c) să participe și să atragă la activitățile organizate de Liga Navală Română și alți simpatizanți ai acesteia;
d) să plătească o cotizație care se stabilește anual de către Adunarea Generală a filialei.

10. Calitatea de membru al Ligii Navale Române încetează în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) neplata cotizației pentru o perioadă mai mare de 2 ani;
c) nerespectarea prevederilor statutului și a hotărârilor organelor de conducere;
d) desfășurarea unor acțiuni potrivnice scopurilor asociației;

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA LIGII NAVALE ROMÂNE

11. Liga Navală Română este organizată pe următoarele niveluri:
a) Național: sediul oficial al Ligii Navale Române și al Consiliului Director Național;
b) Local: cu filiale și sucursale în principalele orașe porturi, municipiul București sau în localitățile din România care întrunesc condițiile de înființare a unei organizații locale;

Între aceste niveluri există raporturi de subordonare, colaborare și de autonomie decizională conform dispozițiilor statutului și ale regulamentului de organizare și funcționare.

12. (1) Liga Navală Română își poate constitui filiale și sucursale ca structuri teritoriale în condițiile în care într-o localitate există cel puțin 15 persoane care aderă la misiunea și obiectivele ligii și doresc să le pună în practică la nivel local;
(2) Filiala este structura teritorială cu personalitate juridică și patrimoniu propriu care se constituie prin hotărâre a adunării generale a Ligii Navale Române;
Filiala are autonomie funcțională și decizională prin organele de conducere proprii;
(3) Sucursala este structura teritorială fără personalitate juridică și patrimoniu propriu și se constituie prin hotărâre a Adunării Generale a Ligii Navale Române. Sucursala nu are autonomie funcțională și decizională și nici organe de conducere, iar activitățile sale sunt subordonate și conduse Consiliul Director Național.

13. Activitatea Ligii Navale Române, atât la nivel național cât și la nivelul filialelor (sucursalelor) se desfășoară pe baza Statutului în vigoare, a hotărârilor adoptate la nivel național și a programelor proprii de activitate.

ORGANIZAREA GENERALĂ A LIGII NAVALE ROMÂNE

14. Forurile de conducere și control ale Ligii Navale Române sunt:
1) La nivel național:
a) Adunarea Generală Națională;
b) Consiliul Director National;
c) Comisia centrală de cenzori;
e) Comisia de litigii.
2) La nivel local:
a) Adunarea Generală a filialei;
b) Consiliul Director al filialei;
c) Comisia de cenzori.

15. Mandatul funcțiilor de conducere din cadrul Ligii Navale Române este de 4 (patru) ani. În Liga Navală Română, alegerile se organizează o dată la 4 (patru) ani, în conformitate cu prevederile prezentului statut.
În cazuri excepționale, Adunarea Generală a Ligii Navale Române poate stabili proceduri echivalente.

16. Atât la nivel central, cât și la nivel local, o dată la patru ani au loc alegeri în organismele de conducere ale Ligii Navale Române.
Din patru în patru ani Adunările Generale capătă atribut de alegeri, devenind Conferința Națională, la nivel național și Adunare Generală pentru alegeri, la nivel local. În concordanță cu prevederile prezentului statut, Conferința Națională, la nivel național și Adunarea Generală pentru alegeri, la nivel local, stabilesc:
a) strategia, obiectivele și programul Ligii Navale Române, respectiv al filialei, pentru următorii patru ani;
b) alege președintele Ligii Navale Române, respectiv președintele filialei;
c) alege membrii Consiliului Director National, respectiv membri Consiliului Director al filialei;
d) alege membrii Comisiei Centrale de Cenzori, respectiv ai Comisiei de Cenzori, la nivel local.

ORGANIZAREA LA NIVEL NAȚIONAL. ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ

17. Adunarea Generală Națională a Ligii Navale Române este organul central de conducere al Ligii Navale Române.
Adunarea Generală Națională a Ligii Navale Române are următoarele atribuții:
a) analizează activitatea desfășurată de Consiliul Director Național al Ligii Navale Române în perioada dintre adunări, aprobă raportul de activitate si descarcă de gestiune pentru anul precedent;
b) aprobă bilanțul contabil pe anul precedent și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
c) analizează activitatea desfășurată de organele de conducere și control în perioada dintre adunări și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității;
d) aprobă înființarea de noi filiale sau, dacă este cazul, dizolvarea unora;
e) aprobă modificări în componența Consiliului Director Național;
f) atribuie titlul de Președinte de onoare și membru de onoare al LNR;
g) aprobă modificările la statut;
h) ratifică protocoalele de colaborare încheiate de Consiliul Director Național cu alte asociații, instituții din țară sau din străinătate;
i) aprobă, dacă este cazul, dizolvarea și lichidarea Ligii și stabilește destinația patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare.

18. Adunarea Generală Națională a Ligii Navale Române se compune din următorii membri de drept, cu drept de vot:
a) Președintele în exercițiu al Ligii Navale Române;
b) președintele de onoare și membrii de onoare ai Ligii Navale Române;
c) membri Consiliului Director National;
d) delegații filialelor (sucursalelor) conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Director Național;
e) reprezentanții membrilor asociați persoane juridice ai Ligii Navale Române;

La Adunarea Generală a Ligii Navale Române participă, fără drept de vot, Comisia Centrală de Cenzori. La Adunarea Generală a Ligii Navale Române pot fi invitați reprezentanții ministerelor și ai organelor administrative centrale și locale, reprezentanți ai sponsorilor și ai altor asociații.

19. Adunarea Generală Națională a Ligii Navale Române se întrunește în sesiune ordinară și extraordinară, după cum urmează:
(1) Adunarea Generală Națională a Ligii Navale Române se reunește, în sesiune ordinară, în primul semestru al fiecărui an calendaristic la convocarea Consiliului Director National. Cu cel puțin 30 de zile înainte, Consiliul Director National stabilește:
a) data și locul Adunării Generale Naționale;
b) ordinea de zi a ședinței;
c) numărul de delegați și numărul de invitați;
d) norma de reprezentare a sucursalelor (filialelor), în funcție de numărul de membri cotizanți înscriși în fiecare filială;
(2) În situații speciale, poate fi convocată Adunarea Generală Extraordinară, la inițiativa Consiliului Director Național sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală anterioară. Obligațiile organizatorice revin Consiliului Director Național, iar termenul de anunțare va fi redus la 15 zile.

20. Lucrările Adunării Generale Naționale se pot desfășura numai în prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot, raportați la convocatorul de ședință. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenți.

CONSILIUL DIRECTOR NAȚIONAL.
PREȘEDINTELE, PRIMVICEPREȘEDINȚII, VICEPREȘEDINȚII, SECRETARUL GENERAL, SECRETARII GENERALI ADJUNCȚI AL LIGII NAVALE ROMÂNE.

21. Consiliul Director Național este organismul permanent de conducere al Ligii Navale Române în perioada dintre lucrările Adunării Generale.

22. Consiliul Director Național este alcătuit din 13 membri, după cum urmează:
a) președintele Ligii Navale Române;
b) 2 (doi) prim-vicepreședinți;
c) 6 (șase) vice-președinți;
d) responsabilul financiar al Ligii Navale Române
e) secretarul general;
f) 2 (doi) secretari generali adjuncți.

23. Consiliul Director Național are următoarele atribuții:
a) organizează și conduce activitatea Ligii Navale Romane în intervalul dintre două Adunări Generale;
b) elaborează metode pentru realizarea obiectivelor Ligii Navale Române;
c) elaborează programul de activități în vederea realizării obiectivelor și misiunii Ligii Navale Române;
d) gestionează bugetul Ligii aprobat de Adunarea Generală Națională;
e) aprobă actele juridice încheiate în numele asociației de președintele Ligii Navale Române sau de altă persoană cu funcție executivă împuternicită pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Ligii Navale Române. În situații speciale poate împuternici în formă scrisă (mandat sau procură notarială) președintele Ligii sau altă persoană cu funcție executivă să încheie acte juridice în numele și pe seama Ligii Navale Române;
f) stabilește și aprobă norma de reprezentare a filialelor (sucursalelor) pentru Adunarea Generala Națională;
g) în deplina conformitate cu prevederile statutului Ligii Navale Române, aprobă sau propune regulamente, norme, instrucțiuni sau proceduri care reglementează buna funcționare a activității organizației;
h) elaborează strategia de imagine și de comunicare a Ligii Navale Române, produsele care poartă însemnele Ligii, lucrările care se publică sub egida Ligii, strategia redacțională a revistei Marea Noastră, asigură fondurile necesare editării și tipăririi revistei;
m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;

24. Președintele Ligii Navale Române are următoarele atribuții:
a) asigură conducerea operativă a Ligii Navale Române;
b) încheie acte juridice în numele și pe seama Ligii Navale Române. În cazuri speciale, poate încheia acte juridice în numele și pe seama Ligii Navale Române în baza mandatului/procurii notariale emise de Consiliul Director Național;
c) asigură respectarea prevederilor statutului Ligii Navale Române;
d) conduce ședințele Consiliul Director Național și
Adunările Generale;
e) conduce activitatea Consiliul Director Național pentru îndeplinirea obiectivelor, programului și hotărârilor adoptate;
f) reprezintă Liga Navală Română în raport cu instituții și organizații din țară și străinătate;
g) poate delega membrii Ligii să îndeplinească unele sarcini de reprezentare în relațiile cu asociații similare sau instituții din țară sau străinătate;
h) aprobă deconturile cheltuielilor efectuate, având și avizul vicepreședintelui care coordonează domeniul respectiv;
i) exercita orice atribuții care revin din hotărârile Adunării generale și ale Consiliului Director Național, precum și din prevederile legale în vigoare.

25. Prim-vicepreședinții, vicepreședinții Consiliului Director Național au următoarele competențe:
a) conduc activitățile de punere în practică a hotărârilor forurilor de conducere ale Ligii Navale Române;
b) prezidează, prin desemnare de președinte, ședințele Adunării Generale Naționale sau ale Consiliului Director Național;
c) prim-vicepreședinții pot înlocui, în cazuri excepționale, președintele în exercițiu (în situația în care acesta este în imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile);
d) conduc activitatea departamentelor repartizate;
e) informează Consiliul Director Național despre problemele apărute în domeniul de responsabilitate, propunând măsuri de soluționare și, împreună cu secretarul general, monitorizează realizarea lor;
f) prim-vicepreședinții, vicepreședinții, îndeplinesc orice atribuții delegate de președintele Ligii Navale Române.

26. Secretariatul activității Ligii Navale Române este asigurat de secretarul general al Ligii Navale Române și de 2 (doi) secretari generali adjuncți. Secretariatul Ligii Navale Române are următoarele atribuții:
a) conduce activitatea de secretariat, asigura păstrarea și arhivarea documentelor emise si primite de Liga;
b) organizează participarea la ședințe și adunări generale a celor convocați;
c) ține evidența îndeplinirii hotărârilor și prevederilor din planurile de măsuri;
d) redactează documentele care se trimit autorităților statului, autorităților administrative, la diferite instituții și asociații;
e) verifică îndeplinirea condițiilor statutare privind prezenta și votul în adunarea generală;
f) întocmește procesele verbale la adunări și ședințe.

27. Responsabilul financiar contabil al Ligii Navale Române are următoarele atribuții:
a) ține o evidență strictă a veniturilor și cheltuielilor efectuate;
b) monitorizează situația financiară anuală conform normelor legale in vigoare;
c) urmărește efectuarea cheltuielilor în limita sumelor stabilite în bugetul de venituri și cheltuieli pe baza actelor justificative cu aprobarea președintelui;
d) ține la zi registrul de casă.
Atribuțiile responsabilul financiar contabil la nivel local sunt cele stabilite pentru nivel central, aplicate la cerințele fiecărei filiale (sucursale).

28. Comisia Centrală de cenzori:
Membrii comisiei nu pot fi membrii ai Consiliului Director Național. Este compusă din trei membri care își aleg un președinte. În realizarea competenței sale comisia de cenzori:
a) verifică gestiunea financiar-contabilă iar concluziile le prezintă Consiliului Director Național;
b) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
c) verifică inventarierea anuală și evidența patrimoniului Ligii, gestiunea financiară și executarea bugetului;
d) întocmește și prezintă în Adunarea Generală rapoarte privind gestiunea Ligii;
e) propune anual adunării generale descărcarea de gestiune a Consiliului Director Național pentru anul precedent;
f) participă la ședințele Consiliului Director Național fără drept de vot.

29. Adunarea Generală a filialei Ligii Navale Române este organul de conducere la nivel local.
Adunarea Generală a unei filiale are următoarele atribuții:
a) analizează activitatea desfășurată de Consiliului Director al filialei în perioada dintre adunări, aprobă raportul de activitate, descarcă de gestiune Consiliului Director pentru anul precedent;
b) aprobă bilanțul contabil pe anul precedent și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
c) analizează activitatea desfășurată de organele de conducere și control în perioada dintre adunări și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității;
d) aprobă modificări în componența Consiliului Director al filialei;
e) aprobă, dacă este cazul, dizolvarea și lichidarea filialei și stabilește destinația patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare.

30. Adunarea Generală a filialei se compune din următorii membri de drept, cu drept de vot:
a) președintele filialei;
b) membrii Consiliului Director al filialei;
c) membri cotizanți ai sucursalei, cu cotizația plătită la zi;
d) reprezentanți ai membrilor asociați, persoane juridice,

La Adunarea Generală a filialei participă, fără drept de vot, Comisia de Cenzori. La Adunarea Generală a filialei pot fi invitați reprezentanții ministerelor și ai organelor administrative centrale și locale, reprezentanți ai sponsorilor și ai altor asociații.

31. Adunarea Generală a filialei (sucursalei) Ligii Navale Române se întrunește în sesiune ordinară și extraordinară după cum urmează:
(1) Adunarea Generală a filialei (sucursalei) se reunește, în sesiune ordinară, în primul semestru al fiecărui an calendaristic la convocarea Consiliului Director al filialei (sucursalei).
Cu cel puțin 30 de zile înainte, Consiliului Director al filialei (sucursalei) stabilește:
a) data și locul Adunării Generale;
b) ordinea de zi a ședinței;
c) numărul de delegați (membri înscriși cu cotizația plătită la zi);
d) numărul de invitați.
(2) În situații speciale, poate fi convocată Adunarea Generală Extraordinară, la inițiativa Consiliului Director al filialei (sucursalei) sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală anterioară. Obligațiile organizatorice revin Consiliului Director, iar termenul de anunțare va fi redus la 15 zile.

32. Lucrările Adunării Generale a filialei (sucursalei) se pot desfășura numai în prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot, raportați la convocatorul de ședință. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenți.

CONSILIUL DIRECTOR AL FILIALEI

33. Consiliului Director al filialei (sucursalei) se compune din:
a) președintele Consiliului Director este președintele filialei;
b) prim-vicepreședintele;
c) 3 (trei) vice-președinți;
d) secretarul filialei (sucursalei);

34. Consiliului Director al filialei (sucursalei) are următoarele atribuții:
a) organizează și conduce activitatea curentă a filialei (sucursalei) Ligii Navale Române;
b) elaborează metode pentru realizarea obiectivelor filialei;
c) elaborează programul de activități în vederea realizării obiectivelor și misiunii filialei (sucursalei);
d) gestionează bugetul filialei (sucursalei) aprobat de Adunarea Generală;
e) încheie acte juridice în numele filialei (sucursalei);
f) în concordanță cu strategia de imagine a Ligii Navale Române, elaborează și supune spre aprobare Adunării Generale, strategia de imagine a filialei, produsele care poartă logo-ul filialei (sucursalei) lucrările care se publică sub egida Ligii.

35. Președintele filialei (sucursalei) Ligii Navale Române are următoarele atribuții:
a) asigură respectarea prevederilor statutului Ligii;
b) conduce ședințele Consiliului Director al filialei (sucursalei) și adunările generale locale;
c) conduce activitatea filialei (sucursalei) pentru îndeplinirea obiectivelor, programului și hotărârilor adoptate;
d) reprezintă liga în raport cu instituții și organizații din țară și străinătate, prin delegare de competență din partea Președintelui LNR;
e) poate delega membrii Ligii să îndeplinească unele sarcini de reprezentare în relațiile cu asociații similare sau instituții din țară sau străinătate prin delegare de competență din partea Președintelui LNR;
f) aprobă deconturile cheltuielilor efectuate, având și avizul vicepreședintelui care coordonează domeniul respectiv responsabilului financiar.

CAPITOLUL IV
MIJLOACE MATERIALE. SURSE DE FINANȚARE. BUGETUL LIGII NAVALE ROMÂNE

36. Veniturile și fondurile Ligii Navale Române vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopului și misiunii sale. Acestea provin din:
a) cotizațiile membrilor și membrilor asociați (persoane juridice);
b) taxa de înscriere în Liga Navală Română;
c) colecte publice, tombole, concursuri;
d) donații, subvenții, sponsorizări;
e) liste de subscripție publică;
f) venituri realizate din activități economice directe constând în comercializarea imaginii Ligii Navale Române;
g) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
h) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
i) dividendele societății/societăților comerciale înființate de Liga Navală Română sau de filialele acesteia;
j) alte venituri legale

37. Totalitatea bunurilor intrate legal în posesia asociației, atât la nivel central cât și la nivel local, constituie patrimoniul Ligii Navale Române. Acest patrimoniu este administrat de către Consiliului Director Național, respectiv Consiliului Director al filialei (sucursalei).

Orice act care angajează înstrăinarea patrimoniului nu este valabil fără aprobarea acestuia în ședința Consiliului Director Național.

38. În funcție de buget, Consiliul Director Național sau Consiliul Director al filialelor pot avea angajați retribuiți pentru unele funcții.

39. Anual, până la data de 15 aprilie, Consiliului Director Național va încheia și depune, în condițiile legii, bilanțul contabil pentru anul precedent. Filialele vor încheia bilanțul, anual, până la data de 1 aprilie și îl vor înainta Consiliului Director Național.

DIZOLVAREA LIGII NAVALE ROMÂNE

40. Liga Navală Română poate se dizolva, după cum urmează:
1) de drept:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
2) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului competent, după caz:
a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociația a devenit insolvabilă;
3) prin hotărârea adunării generale.

Liga Navală Română se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

41. În eventualitatea dizolvării Ligii Navale Române, se consideră următoarele:
a) bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice;
b) aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită de Consiliului Director.
Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin. (b), precum și în cazul în care nu s-a stabilit o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

DISPOZIȚII FINALE. SIGILIUL LIGII NAVALE. ÎNSEMNE

42. Consiliului Director Național, Consiliile Directoare ale filialelor (sucursalei) au obligația de a gospodări patrimoniul și fondurile în interesul organizației, acționând pentru dezvoltarea acestora.

43. În situația dizolvării unei filiale (sucursale), patrimoniul și documentele acesteia vor fi preluate de către Consiliului Director Național și vor fi restituite numai în situația reînființării unei noi filiale în aceeași localitate.

44. Modelul legitimațiilor de membru și al cererii de primire în asociație sunt stabilite de către Consiliului Director Național.
Dreptul de a emite legitimații de membru îl are numai secretariatul de la nivel central, respectiv local.

45. Liga Navală Română va avea:
a) la nivel central: ștampilă rotundă cu sigla Ligii (o ancoră cu LNR), purtând (având gravate) inscripția Liga Navală Română – Consiliul Director Național;
b) la nivel local (filiale, sucursale): ștampilă rotundă cu sigla Ligii (o ancoră cu LNR) purtând inscripția Liga Navală Română – Filiala (sucursala);
Cu aprobarea Consiliului Director National, respectiv a Consiliului Director al filialei se pot realiza ștampile pentru alte compartimente ale Ligii Navale Romane.

46. Flamura Ligii Navale Române se arborează la sediul central și al filialelor și sucursalelor, la catargul navelor și al ambarcațiunilor membrilor Ligii, precum și în locurile în care se desfășoară activități organizate de către asociație.
Forma, culorile, dimensiunile flamurii sunt prezentate în anexa 1.

47. Sigla Ligii Navale Romane este utilizată de asociație și membrii asociației în formă digitala și tipărită în scopuri de comunicare sau de promovare. Forma, schemele de culori ale siglei și scopul sunt prezentate în anexa 2

48. În afara sărbătorilor legale stabilite prin Constituția și legile României, Liga mai sărbătorește:
Ziua Ligii Navale Române, în fiecare an, la 8 martie, ziua înființării Ligii în anul 1928;
Ziua Marinei Române;
Ziua Apelor, în prima sâmbătă din luna iunie;
Ziua Dunării la 29 iunie;
Ziua Mării Negre la 31octombrie.

49. Liga Navală Română poate deveni membru colectiv, ori asociat al altor organizații românești sau străine, în baza protocoalelor încheiate de către Consiliului Director Național și ratificate de către Adunarea Generală Națională, cu condiția ca aceasta să nu însemne, în fapt,
absorbția Ligii în alte organizații și nici angajarea ei în domeniul politic.

50. În scopul îmbunătățirii activității Ligii, Consiliului Director Național poate să introducă sau să modifice unele prevederi organizatorice din Statut. Acestea vor fi supuse aprobării în prima Adunare Generală Națională a Ligii Navale Române.

51. Modificarea Statutului Ligii Navale Române a fost aprobată în Adunarea Generală Națională din iunie 2022.